تبلیغات
✘دیوونه بازی های من✘ - ✘بعد از مدت ها (5 روز)!!!!!✘

✘دیوونه بازی های من✘

✘بعد از مدت ها (5 روز)!!!!!✘
سه شنبه 19 مرداد 1395 | 05:02 ب.ظ

まるまる のデコメ絵文字های گایزまるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字چطورین خوبین خوشین まるまる のデコメ絵文字

えんぴつ のデコメ絵文字این مدت که پست نذاشتم بخاطر اینکه نتم قطع بود ....えんぴつ のデコメ絵文字

امروز کلاس مهارتای زندگی داشتیم و واقعا چیزهای خوبی تو کلاسش میگه ...

まるまる のデコメ絵文字بعدش خوشنویسی که به صورت کسالت اوری هی باید تمرین نوشتن میکردیまるまる のデコメ絵文字

顔文字 のデコメ絵文字بعدش خانم گفت :هرکس نمیتونه بشینه و مزاحم کار بقیس بره بیرون !顔文字 のデコメ絵文字

えんぴつ のデコメ絵文字منم که هی این وسطا بودم تندی رفتم سمت صندلیم و مثلا داشتم موهامو درست میکردمえんぴつ のデコメ絵文字
به بغل دستیم گفتم واقعا این حرفش راست بود من میخوام برم بیرون !

まるまる のデコメ絵文字هیچی دیه و بعدش طراحی داشتیم که من گند زدم تو کشیدن مکعب مستیطل +استوانه +سایه زدن !まるまる のデコメ絵文字
 
☆ゆるふわ★ のデコメ絵文字بعدشم رفتم سوار اتوبوس شدم و رفتم عقب جا گرفتم وهندز فیری گذاشتم تو گوشم یه کوچولو اهنگ گوش کردم...☆ゆるふわ★ のデコメ絵文字

家 のデコメ絵文字بعدشم اومدم خونه همین دیه家 のデコメ絵文字

http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_577360/%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_m.GIFفعلاhttp://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_577360/%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%82%8B_m.GIF